Termeni și condiții

§ 1 Domeniul de aplicare


Următorii termeni și condiții generale se aplică tuturor tranzacțiilor juridice ale societății de servicii MAKEITFUTURE - denumit în continuare prestator de servicii - cu partenerul său contractual - denumit în continuare client.


În măsura în care există prevederi contractuale individuale care se abat de la sau contrazic prevederile acestor condiții generale, prevalează prevederile contractuale individuale.


§ 2 Obiectul contractului


2.1 Părțile contractante convin asupra cooperării pentru automatizarea interfețelorAPI prin intermediul platformelor iPaaS și a diferitelor servicii de dezvoltare(API, web și low-code), care sunt definite în comandă înainte de începerea serviciilor. Un contract de muncă nu este intenționat de părți și nu este stabilit.


2.2 Furnizorul de servicii este el însuși responsabil pentru contribuțiile de securitate socială sau pentru chestiuni fiscale și va despăgubi clientul pentru orice obligații.


2.3 Furnizorul de servicii este liber să lucreze pentru alți clienți.§ 3 Încheierea contractului


3.1 Relația contractuală pentru servicii se stabilește prin plasarea de către client a unei comenzi de servicii (comandă) de către client (ofertă) și acceptarea acesteia de către prestatorul de servicii MAKEITFUTURE. Clientul este obligat laîndeplinirea comenzii clientului (oferta) timp de două săptămâni.


3.2. Obiectul contractului sau descrierea exactă a sarcinii este descris în comanda scrisă.


3.3 Cu excepția cazului în care se convine altfel în mod expres, ofertele sunt supuse modificărilorși sunt valabile timp de două săptămâni de la data ofertei. Clientul este legat de o comandă plasată timp de patru săptămâni, în cazul în care nu se primește niciun accept din partea MAKEITFUTURE,comanda este invalidă după cele patru săptămâni. O comandă este considerată acceptată doar atunci când a fost confirmată în scris, când am trimis o confirmare a comenzii prin e-mail sau când am început livrarea în această perioadă.


3.4. Încheierea contractului este condiționată de livrarea corectă și la timp de către furnizorii noștri. Acest lucru se aplică numai în cazul în care nu suntem responsabili pentru nelivrare, în special în cazulconcluderii unei tranzacții de acoperire congruentă cu furnizorul nostru (de software) și cu furnizorii de servicii. Nu ne asumăm în mod expres niciun risc de achiziție dacă am încheiat un contract de achiziție sau un contract de servicii pentru serviciul datorat cu furnizorul nostru. Clientul va fi informat imediat cu privire la indisponibilitatea serviciului. Contravaloarea contravalorii va fi restituită fără întârziere.


3.5. Modificările ulterioare la inițiativa clientului vor fi decontate clientului.


3.6 Estimările de costuri și ofertele nu sunt obligatorii. În cazul în care ne dăm seama în timpul executării comenzii că costurile estimate vor crește cu mai mult de20%, vom întrerupe imediat lucrările și vom informa clientul despre aceasta. În același timp, vom furniza clientului o estimare a costurilor care se preconizează că vor fi acum necesare. Clientul are apoi dreptul de a decide dacă comanda va fi reziliată cu plată sau va fi continuată. În cazul în care comanda este anulată, serviciile și livrările efectuate până în acel moment vor fi plătite. Clientul va primi toate rezultatele muncii realizate până în acel moment.


§ 4 Durata și rezilierea contractului


4.1 Contractul începe și se încheie la data convenită individual.


4.2. Contractul poate fi reziliat printr-o notificare obișnuită. În acest sens, se convine o perioadă de preaviz de patru săptămâni până la sfârșitul lunii,cu excepția cazului în care au fost convenite alte perioade de preaviz contractuale individuale. Lucrările efectuate de MAKEITFUTURE până la reziliere vor fi plătite de către Client.


4.3 Este posibilă rezilierea fără preaviz pentru motive întemeiate. Un motiv important este, de exemplu, în cazul în care Clientul este în incapacitate de plată și nu execută după expirarea unei perioade de grație rezonabile,Clientul suferă o prăbușire financiară după încheierea contractului (insolvență, insolvabilitate), cu excepția cazului în care a fost deja depusă o cerere de deschidere a procedurii de insolvență.


§ 5 Domeniul de aplicare a serviciilor, obligațiile partenerilor contractuali


5.1 Serviciile care urmează să fie prestate de către prestatorul de servicii cuprind, în general, sarcinile enumerate în detaliu, în conformitate cu comanda făcută de cătreclient.


5.2 Furnizorul de servicii informează periodic clientul cu privire la rezultatele activităților sale.

5.3. Părțile pot conveni în contract asupra unui calendar de prestare a serviciilor și a unei date de finalizare a serviciilor.


5.3 În cazul în care, în mod efectiv, nu este posibil ca prestatorul de servicii să execute o comandă așa cum este datorat în temeiul contractului, prestatorul de servicii va notifica acest lucru clientului fără întârzieri nejustificate. În cazul în care executarea nu este posibilă pentru că terții (API, software, condiții-cadru modificate) nu permit acest lucru din punct de vedere tehnic, nu există obligația de a livra. În consecință, în cazul în care articolele din ofertă sau din factură nu sunt fezabile din punct de vedere tehnic în software-ul furnizat de client sau de MAKEITFUTURE, nu se va face nicio obligație de executare. eforturile și timpii de proiect ai MAKEITFUTURE, vor fi plătite separat de către client.


5.4. Părțile se vor strădui să sprijine partenerul contractual în îndeplinirea obligației respective, în măsura în care știu și cred, prin furnizarea de informații, date sau experiență, pentru a asigura un flux de lucru cât mai ușor și eficient pentru ambele părți.


5.5. Fiecare dintre partenerii contractuali poate solicita în scris celuilalt partener contractual modificări ale sferei de servicii convenite. La primirea unei solicitări de modificare, destinatarul examinează dacă și în ce condiții este fezabilă modificarea și notifică prompt în scris solicitantului aprobarea sau respingerea acesteia și, dacă este necesar, furnizează motivele. În cazul în care o solicitare de modificare din partea clientului necesită o examinare amănunțită, efortul de examinare poate fi taxat de către prestatorul de servicii, cu o notificare prealabilă, dacă clientul insistă totuși asupra examinării cererii de modificare.


Dacă este necesar, ajustările contractuale ale condițiilor și serviciilor convenite, necesare pentru o revizuire și/sau o modificare, sunt stabilite în scris într-un acord de modificare și intră în vigoare în conformitate cu prezentele condiții generale.


5.6 Transferul drepturilor de utilizare


5.6.1 În absența altor acorduri, Clientul primește un drept de utilizare simplă pentru utilizarea pe iPaaS sau în mediile cloud pentru serviciile furnizate în cadrul serviciilor de automatizare (în special dezvoltarea de software, automatizarea și dezvoltarea de procese și programarea de API-uri). Toate desenele, lucrările finale, codurile sursă, precum și software-ul creat sunt supuse legislației privind drepturile de autor, de asemenea ca servicii parțiale ale unui serviciu, și rămân ca fiind proprietatea creată a MAKEITFUTURE.


5.6.2. Se acordă drepturi suplimentare, în special de reproducere a software-ului creatîn afara măsurii necesare pentru utilizarea contractuală. Nu există nici un drept de modificare a software-ului, cu excepția cazului în care modificarea este necesară pentru înlăturareadefectelor. Acest drept de modificare se aplică numai în cazul în care încercările de executare ulterioară din partea MAKEITFUTURE fie au fost respinse de MAKEITFUTURE, fie au eșuat.


5.6.3. Transferul drepturilor de utilizare acordate către terți necesită acordul scris al MAKEITFUTURE. MAKEITFUTURE are dreptul de a obține informații cu privire la amploarea utilizării.


5.6.4 Clientul nu are dreptul de a i se furniza date brute sau coduri sursă.


5.6.5. Dreptul de a utiliza serviciile MAKEITFUTURE în cadrul domeniului de aplicare convenit este dobândit de către client prin plata integrală și necondiționată a tarifului convenit.


5.6.6. Ne revin în exclusivitate toate drepturile care depășesc acordarea drepturilor menționate mai sus, fie că este vorba de drepturi de autor, drepturi de proprietate industrială sau alte drepturi.


5.6.7 În cazul în care obiectul prestației noastre este livrarea de software de la terți, clientul este obligat să se informeze cu privire la condițiile de licență ale producătorului și să le respecte, precum și să respecte acordurile de protecție a datelor la prelucrarea datelor.


5.6.8. automatizarea proceselor pe iPaaS, în cazul în care nu se aplică alte reglementăridin partea furnizorului platformei, MAKEITFUTURE primește proprietatea intelectuală a proceselor automatizate ale serviciului. Clientul are nevoie de consimțământul furnizorului de servicii pentru personalizare, vânzare și divulgare către terți. Proprietatea proceselor poate fi achiziționată de către client pentru o taxă care urmează să fie negociată individual.


5.6.9 Makeitfuture SRL menține deschisă vânzarea codului sursă al proceselor,desenelor și lanțurilor de procese (Make; Scenarios and Apps, Zapier; Zaps and Apps, Power Automate; Flows and Apps, Workato, Pipedream sau orice alt cod sursă sau de automatizare a proceselor și toate celelalte lanțuri de procese) de automatizare către companii terțe.


5.7. Diverse


5.7.1 Părțile convin că atât în cadrul serviciului, cât șiîn cadrul domeniului de aplicare al raportării/detecției erorilor, se acordă prioritate sistemului aticket. În acest scop, procesele cu interfețe externe pot fimonitorizate și dezactivate/activate.


5.7.2. Putem efectua lucrări care nu au fost convenite în prealabil dacă clientul nu poate fi contactat în scurt timp și dacă lucrările sunt necesare pentru a atinge scopul pentru care a fost plasată comanda și dacă, ca urmare, costurile totale nu cresc cu mai mult de 20% pentru comenzi de până la 500,00 euro și cu mai mult de 15% pentru comenzi de peste 500,00 euro.


5.7.3. În cazul în care pentru serviciu se utilizează servicii externe (de exemplu, GoogleMaps,webhosting etc.), drepturile de utilizare ale furnizorilor de servicii externe se aplică fără restricții, acestea urmând a fi acceptate în prealabil de către client. MAKEITFUTUREacționează aici doar în calitate de agent indirect.


5.7.4. MAKEITFUTURE are dreptul de a angaja subcontractori pentru îndeplinirea integrală a principalelor servicii din comandă care îi revin.


5.7.5 În cazul în care un software, o API sau o parte terță nu are sau nu furnizează funcționalitatea, punctele finale sau serviciile solicitate, MAKEITFUTURE nu este obligată să implementeze funcțiile și nu apare nicio obligație de livrare.§ 6 Prețuri și condiții de plată


6.1 Se aplică prețurile convenite la încheierea contractului.acestea rezultă din comandă sau din confirmarea comenzii și sunt, dacă nu sunt specificate în confirmare, prevăzute în lista noastră de prețuri actuală pentru servicii. MAKEITFUTURE poate informa despre modificările de preț în formă de text, modificările de preț se consideră acceptate dacă nu se face nicio obiecție în termen de 7 zile lucrătoare de la trimiterea modificărilor.


6.2. MAKEITFUTURE are dreptul de a factura servicii parțiale. În plus,un avans de 50% din valoarea comenzii poate fi estimat în momentul plasării comenzii. Numai după plata avansului MAKEITFUTURE va începe cu serviciul. După finalizare, se va plăti și se va factura încă 50% din suma comenzii, cu excepția cazului în care în contract s-a convenit o altă facturare sau dacă volumul comenzii s-a modificat în cursul serviciului.


6.2.1. Prețurile estimative cotate pentru servicii pe bază de timp, înparticular în ceea ce privește estimările de costuri, nu sunt obligatorii. Estimările cantitative pe care se bazează o estimare se bazează pe o evaluare a domeniului de aplicare a serviciilorefectuate după cunoștințele noastre.


6.3 Impozitul pe vânzări va fi facturat la cota de impozit pe vânzări aplicabilă în momentul executării. 6.4. Indiferent de obiectul contractului,creanțele MAKEITFUTURE, pot fi onorate prin virament bancar în contul de afaceri sau Stripe al MAKEITFUTURE, menționând numărul comenzii sau al facturii respective. Alte metode de plată, în special numerar, cambii, bunuri în natură, solduri de credit sau cesiunea creanțelor către terți nu vor fi acceptate.


6.4. Facturile sunt plătibile la primire, fără deducere, în termen de 7 zile. în cazul în care suma facturată nu este primită în termen de 30 de zile de la data facturii, furnizorul de servicii are dreptul de a solicita dobânzi de întârziere. Dobânda de întârziere se percepe la rata legală. Dreptul de a solicita daune-interese suplimentare rămâne neafectat.


6.5 Nu se acordă reduceri și vor fi taxate ulterior în orice caz.


6.6 Tarifele orare respective trebuie înțelese la punctul de lucru din Cluj-Napoca.

6.7. Cheltuielile de călătorie sunt rambursate de către Client dacă angajații MAKEITFUTURE efectuează călătorii de afaceri care sunt solicitate sau aprobate de către Client în fiecare caz. Cheltuielile de călătorie includ în special costurile de călătorie, pe care le percepem cu 50 de eurocenți pe kilometru, costurile de cazare, costurile de parcare și diurnele pentru mese.


§ 7 Răspundere


7.1 Furnizorul de servicii este răspunzător în caz de intenție sau de neglijență gravă, în conformitate cu prevederile legale. Răspunderea Agenției pentru orice prejudiciu rezultat din una sau mai multe încălcări ale obligațiilor este limitată la suma de 10.000,00 euro. Se exclude în mod expres orice răspundere pentru daune indirecte și/sau indirecte, în special pentru pierderi de profit sau pierderi de producție. Agenția este răspunzătoare, fără limitare, în caz de intenție, neglijență gravă și vătămare culpabilă a vieții, a corpului sau a sănătății.


7.2. Dispoziția de la alineatul precedent (7.1) se extinde la daunele-interese în plus față de prestație, daune-interese în locul prestației și la cererile de rambursare a cheltuielilor inutile, indiferent de temeiul juridic, inclusiv răspunderea pentru defecte, întârzieri sau imposibilitate.


7.3 Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru întârzieri, neasigurare, lipsa funcțiilor unor terți sau nelivrarea serviciului din cauza întârzierilor, defecțiunilor, cazurilor de forță majoră sau a lipsei de livrare a serviciului de către furnizorii de servicii terți, în special furnizorii de software și aplicații care suntabsolut necesare pentru furnizarea serviciului.


7.4. Politica de dezvoltare echitabilă se aplică serviciului furnizat de MAKEITFUTURE.


§ 8 Denumirea clientului și a serviciului


8.1 Clientul este de acord să fie numit client al MAKEITFUTURE după ce a fost plasată comanda. În plus, Clientul permite MAKEITFUTURE să îl numească pe Client ca și client de referință după finalizarea cu succes a serviciului. MAKEITFUTURE are, de asemenea, dreptul de a utiliza sigla Clientului pe site-ul MAKEITFUTURE și în materialele de marketing. De asemenea, clientul este de acord să coopereze la pregătirea unui studiu de caz și să acționeze ca persoană de contact de referință după consultare, de la caz la caz. Clientul își poate revoca în orice moment consimțământul pentru conferință. (contact@makeitfuture.eu)


§ 9 Generalități


9.1 În cazul în care una sau mai multe dintre condițiile de mai sus nu sunt valabile sau conțin oofobie, restul condițiilor nu sunt afectate.


9.2 Acordurile care se abat de la prevederile de mai sus sau care se adaugă la acestea vor fi valabile numai sub forma unui acord suplimentar scris la contractul încheiat de către părți, în care se face trimitere la condițiile modificate. Orice renunțare la această cerință de formă scrisă trebuie să fie, de asemenea, în scris.


9.3. Singurul loc de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din relațiacontractuală și din valabilitatea acesteia este, la alegerea noastră, sediul nostru social din Cluj-Napoca, dacă clientul este un comerciant înregistrat, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public sau dacă are sediul social în străinătate.


9.4. Relația de afaceri dintre părți este guvernată exclusiv de legislația română.


În cazul în care clientul nu are un sediu general de jurisdicție în Romania sau într-un alt stat membru al UE, sediul nostru social (400036 Cluj- Napoca) este locul exclusiv de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din prezentul contract.

Consultanță în domeniul automatizării.

Automatizează. Îmbunătățește. Bucură-te de succes.

Beneficiază de o sesiune de consultanță gratuită cu experții noștri Makeitfuture.