Protecția datelor cu caracter personal

MAKEITFUTURE S.R.L., în calitate de operator independent, prelucrează datele cu caracter personal, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim


În calitate de operator de date cu caracter personal, colectăm, stocăm și prelucrăm următoarele informații personale ale beneficiarilor: nume, prenume, date bancare, e-mail, nr. telefon, semnătura.  

  

  • Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în în scop de marketing, pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor pe care ți le oferim.


  • Temeiul de prelucrare a datelor

Temeiul în baza căruia colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal este în primul rând consimțământul dvs., acordat în mod expres.  


  • Metodele, locul de prelucrare și locul de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale vor fi prelucrate în conformitate cu principiile legalității, echității și transparenței.  

 

Vă asigurăm că am implementat măsurile de securitate, tehnice și organizatorice corespunzătoare care să asigure un nivel de securitate adecvat riscului privind accesul neautorizat și distrugerea, pierderea, modificarea și dezvăluirea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod.  


  • Perioada de stocare a datelor 

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră exacte și actualizate. Vom șterge datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră atunci când nu mai avem nevoie de ele în vederea îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care cerințe legale impun păstrarea datelor personale pentru mai mult sau mai puțin timp.  • Drepturile persoanelor vizate

MAKEITFUTURE SRL garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi: 

 

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date; 

 

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ; 

 

c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; 

 

d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv; 

 

e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; 

 

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă; 

 

g) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate; 

 

h) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) 

 

i) Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente. 

 Consultanță în domeniul automatizării.

Automatizează. Îmbunătățește. Bucură-te de succes.

Beneficiază de o sesiune de consultanță gratuită cu experții noștri Makeitfuture.